Vandlukning: Der bliver lukket for vandet
I forbindelse med reparation på ledningsnettet, vil der mandag d. 9. september mellem 9 og 11, blive en kort afbrydelse af vandforsyningen på Nordøstvej - Klydevej - Bekkasinvej- Andkær Strand - Dinestrup.
Vi beklager eventuelle gener.
Månedligt arkiv: april 2013

Bestyrelsens beretning

I 2012 er der pumpet 29.616 mud, og det registrerede forbrug er 28.801 m3. Det giver et spild på 815 m3 = 2,8 %. 2012 er således 3. år vi ikke skal betale strafafgift for vandspild, hvilket er særdeles glædeligt. I de forudgående år har udgiften været betydelig, ca. 175 tkr. i afgift for vores spild over 12 år. Det stærkt reducerede svind er sket på baggrund af flere års vedholdende fokus herpå, adskillige reparationsarbejder omkring opståede lækager flere steder på ledningsnettet samt gentagne opfordringer til forbrugerne om at holde et vågent øje med såvel eget vandforbrug samt mulige lækager på ledningsnettet. Der er i 2012 konstateret en række mindre vandspild, både på forbrugernes stikledninger ind til huset og det øvrige ledningsnet. Disse er blevet udbedret inden der er sket større spild.

Vi har i året 2012 haft adskillige reparationer på vandværkets elektroniske styring af filterskylning med videre. På ledningsnettet er derimod alene udført mindre reparationsarbejder, uanset at ledningsnettet på lange strækninger er af ældre dato. Bestyrelsen er inde i overvejelser om en sanering og renovering af ledningsnettet, men har hidtil ikke fundet at tiden var til store anlægsarbejder med deraf følgende ekstraopkrævning hos forbrugerne. Aktuelt pågår en modernisering af værkets elektronikstyring, og udskiftning af pumper i værkets 2 boringsbrønde. Vandværkets priser og takster er således bibeholdt uændrede i såvel 2012 som 2013.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Skærpede myndighedskrav bevirker at udgifter til valide vandprøver er stigende for alle landets vandværker, og således også for vores. I 2012 har vandanalyseudgifter således udgjort omkring 14.000 kr. Udgiften vil være stigende i årene der kommer, idet Nyborg Kommune har underlagt vandværket et detaljeret prøvetagningsprogram, hvor der skal foretages månedlige vandprøver, af varierende detaljeringsgrad hen over året. Værkets rengøring er opretholdt på det forhøjede niveau der blev indført i 2008.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet har gennem 2012 været skiftevis fejlfri og med marginale overskridelser med hensyn til indholdet af coliforme bakterier, der typisk vil opstå ved ledningsbrud på ledningsnettet eller bakterievækstforekomster på vandværket. Bestyrelsen ønsker at opretholde værkets gode vandkvalitet og søger derfor ihærdigt at eliminere ethvert bakterieforårsagende forhold i takt med de afdækkes. Senest har fokus været på overdækning af værkets filtreringsbassiner.

Vandværket får fra tid til anden henvendelser om mulige ny forbrugeres tilslutning til forsyningsnettet og nok især prisen herfor. I 2012 blev det til en enkelt nytilsluttet forbruger.
Renovering af vandværket

Vandværket har 2 boringer og dermed 2 grundvandspumper. Den ene af disse pumper var droslet ned grundet dens overkapacitet, hvilket betød et unødvendigt strømforbrug. Ved inspektion af denne grundvandspumpe konstateredes alvorlig tæring på stigrøret. Pumpen, der nu er udgået af produktion, blev udskiftet med en ny pumpe med kapacitet der passer til vandværkets filter. Stigrøret blev udskiftet med et rør af kunststofmateriale (PEM-ror). Grundet uvished om tilstand vil der også blive foretaget inspektion af den anden brønd.

De åbne sandfiltre er blevet afdækket med gennemsigtige plader. ( Ny affugter blev anskaffet 2012)

Der bliver installeret en styretavle til kontrol af automatisk filterskyl samt recordering af vandværkets tilstand.

Rentvandsbeholderne kan, grundet uheldig rørføring, ikke adskilles ved inspektion og reparation. Ændring ved rentvandsbeholderne kræver gravearbejde. Det overvejes at udføre gravearbejde ved kommende inspektion af beholderne.

Fordele ved renoveringen:
Levetidsforlænget vandværk med nye tekniske installationer. Automatisk filterskyl for stabil og optimal vandkvalitet. Recordering af historiske data for overvågning og driftsrapportering. Fejlmelding til mobiltelefoner. Mulighed for fjernovervågning og styring ved fejlmelding. PC opkobling. Bedre klima i bygningen. (Affugtning og overdækkede filtre). Indtrængningsalarm med personlig afstilling og recordering af opholdstid. Mindre udgifter til alarmeret VVS-firma.
Cookie- og privatlivspolitik