Året 2013 – Bestyrelsens beretning

Der er i 2013 afholdt betydelige investeringer på vandværket. Begge værkets 2 boringspumper er udskiftet, værkets iltningstårn renoveret, værkets rentvandstank er blevet tømt, inspiceret og renoveret, værkets elektronikstyring er udskiftet og der er blevet installeret magnetiske afkalkere. Der er nok til en vis grad både tale om, at vi har været lidt bagud med vedligeholdelsesarbejder, og at bestyrelsen, for at afhjælpe nogle dårlige vandanalyseresultater har valgt at fremrykke udgifter, der egentlig var budgetteret til 2014 og de følgende år.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år sandsynligvis også komme til at indebære investeringer på værkets ledningsnet og ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne bevirker at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har været bibeholdt uændrede i såvel 2013 som 2014.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne. I 2013 er der pumpet 28.740 m3 ud, og det registrerede forbrug er 27.209 m3. Det giver et spild pa 1.531 m3 = 5,3 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet har gennem 2013 været stort set fejlfri gennem 1. halvår. Efterårets stormvejr indebar imidlertid flere tilfælde af luftbåren forurening af værkets iltningstårn, hvilket gav uacceptable vandanalyser med hensyn til indholdet af coliforme bakterier samt kimtal. I en periode har værkets vandudpumpning således været indstillet, og forbrugerne i stedet forsynet med vand via ringforbindelsen med vores sydlige nabo Aunslev Vandværk.


Top