Året 2017

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2017 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører foring af begge vandværkets boringer, så de forhåbentlig kan holde mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2017. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned var blandt de første vandværker til at få foretaget frivillig pesticidanalyse for rester af gødningsmidlet Desphenyl-Cloridazon. Og ligeledes i april måned 2018 har fået foretaget frivillig analyse efter pesticidet 1,2,4-Triazol, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2017 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Bovense Strands Vandværk har i 2017 leveret faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2017 er der pumpet 24.963 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.014 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 929 m3 = 3,7 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.


Top