Året 2018

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2018 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Der har på vandværket været afholdt lidt udgifter til påkrævede reparationsarbejder. Udgifterne vedrører fugning af vandværkets murværk, foring og tætning af bygningens sokkel samt drænings og flisearbejder på det omliggende areal, således at værket forhåbentlig kan modstå vind og vejr mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2018. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned for 4. gang lod foretage en meget dyr frivillig pesticidanalyse af vandværkets 2 boringer for rester af sprøjtesmidlet desphenyl-cloridazon og 35 øvrige kendte pesticider. Og ligeledes i februar måned 2019 har fået foretaget en dyr frivillig analyse af vandværkets råvandstank efter pesticidet 1,2,4-triazol og 40 øvrige pesticider, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer og tanke ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2018 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og vandværkets ledningsnet.

På baggrund af den meget varme sommer har Bovense Strands Vandværk i 2018 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.

I 2018 er der pumpet 25.175 m3 ud, og det registrerede forbrug er 23.675 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 1.500 m3 = 5,4 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.


    Top