Året 2019 – Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2019 været et roligt og godt år for vandværket uden langvarige nedbrud, eller driftstop. Som forberedelse til lovgivningens krav om kommende overgang til digital ledningsregistrering, er omtrent fra årets start og gennem det meste af året ydet en stor indsats med præcis GPS-registrering af koordinater på ledningsnettet, på forbrugernes målerbrønde og stophaner. 

Årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2019, hvilket er meget tilfredsstillende, da godt og rent vand jo er essentielt for alle.

Med udgangspunkt i de pæne analyseresultater, kunne man forvente at ressourceforbruget til vandanalyse kunne holdes nogenlunde stabilt. Men her er virkeligheden blevet en anden med meget omfattende obligatoriske kontrolprogrammer og politisk fastsatte krav om analyse om et stigende antal pesticider. Årets analyser af råvandstanke og spildevand i vandværkets slambassin har således resulteret i at analyseudgifterne er næsten fordoblet og har udgjort knap 37 tkr.

På årets positivside var forbrugerdeltagelsen på vandværkets generalforsamling i april måned rekord-stor med 43 deltagere.

For at kunne imødekomme de fortsat stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2020 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på vandværkets ledningsnet og på selve værket.

Da årets sommervejr ikke kunne leve op til foregående års langvarige hedebølge har Bovense Strands Vandværk i 2019 leveret en faldende vandmængde til forbrugerne. I 2019 er der pumpet 26.790 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.632 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 1.598 m3 = 6,0 %, hvilket er tilfredsstillende. Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.


    Top