Året 2016

Bestyrelsens beretning 2016

Betragtet som helhed har 2016 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud, eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører en ajourføring af værkets elstyringstavle.
Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2016.
For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2016 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.
Bovense Strands Vandværk har i 2016 leveret en næsten uændret vandmængde til forbrugerne.
I 2016 er der pumpet 27.084 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.926 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 913 m3 = 3,4 %, hvilket er tilfredsstillende.
Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.


Top