Bestyrelsens beretning – Året 2014

Vi vil begynde beretningen med det mere alvorlige;
Vort bestyrelsesmedlem Per Mosegaard Andersen er afgået ved døden i februar måned 2015 efter mange års tro tjeneste i vandværks-sammenhænge. Tak for det og æret være Pers minde.

Det har betydet, at den ene af værkets 2 valgte suppleanter Peter Lind-Hansen er indtrådt i bestyrelsen som afløser. Vi vil gerne sige Peter tak herfor.

Betragtet som helhed har 2014 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Der stilles imidlertid fra myndighedsside flere og flere krav til vandværket.

Vi oplever således mere og mere regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år givetvis indebære investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne vil bevirke at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har kunnet fastholdes uændret i perioden 2006 til 2014.

Med virkning for kalenderåret 2015 har bestyrelsen imidlertid set sig nødsaget til at hæve disse i lyset af foranstående investeringer og renoveringer, der i vidt omfang er forårsaget af stigende myndighedskrav og stedse strammere lovgivning på miljøområdet.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2014 er der pumpet 27.435 m3 ud, og det registrerede forbrug er 25.489 m3. Det giver et spild på 1.146 m3 = 4,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som lednings-nettet, været stort set fejlfri gennem 2014’s sidste 3 kvartaler.


    Top