Bestyrelsens beretning – Året 2015

Betragtet som helhed har 2015 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, været stort set fejlfri gennem 2015.

Kombineret med et fortsat fald i antal leverede kubikmeter vand til forbrugerne, har de pæne analyseresultater haft den positive effekt at vandværkets veterinære tilsynsmyndigheder har accepteret en reduktion i antallet af vandanalyser hen over året. Med en mærkbar omkostningsbesparelse til følge.

Generelt er den statslige regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere imidlertid ikke aftaget.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2016 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser
til nabovandværker.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

2015 er der pumpet 24.422 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.845 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 777 m3 = 3,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Du kan her læse årsregnskabet for 2015: Årsregnskab


    Top