Bestyrelsens beretning 2020

Herunder fremgår bestyrelsens beretning for året 2020 som fremlagt på generalforsamlingen 1. september 2021:

Betragtet som helhed har 2020 været et roligt og godt år for vandværket uden langvarige nedbrud, og kun få driftsstop. 

Vandværkets planlagte generalforsamling i april måned måtte som følge af Corona-pandemiens restriktioner udskydes, og blev i stedet afholdt 1. september 2020. Deltagerantallet blev 25 mod 43 foregående år, og forløb i god ro og orden. Med lidt bedre plads ved bordene ved det efterfølgende fornøjelige samvær.

Årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2020, hvilket er meget tilfredsstillende, da godt og rent vand jo er essentielt for alle.  

Som en af de få positive udløbere af Corona-pandemien er omkostningerne til vandanalyse i 2020 på 2.938 kr. de laveste i en længere årrække, som følge af Corona restriktioner for prøvetagerne.

For at bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk og ledningsnet, har bestyrelsen for 2021 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på vandværkets ledningsnet og på selve værket. 

Der pågår i 2021 en større omlægning af ledningsnettet, der berører vandværkets brugere på Andkær Strand, Bekkasinvej samt Klydevej.

Bovense Strands Vandværk har i 2020 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.

I 2020 er der pumpet 31.340 m3 ud, og det registrerede forbrug er 24.515 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning på 4.729 giver det et spild på 2.096 m3 = 6,7 %, hvilket er en stigning, men dog acceptabelt.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.


    Top