Bestyrelsens beretning for året 2021

Herunder fremgår bestyrelsens beretning for året 2021 som fremlagt på generalforsamlingen 26. april 2022:

Vandværkets planlagte generalforsamling i april måned måtte som følge af corona-pandemiens restriktioner udskydes, og blev i stedet afholdt 1. september 2021. Deltagerantallet blev 32 mod 25 foregående år, og forløb i god ro og orden, med sædvanligt efterfølgende fornøjelige samvær, og en bestyrelse der redegjorde for at vandanalyserne gennem 2020 og frem til generalforsamlingsdagen var fine.

For bestyrelsens vedkommende sluttede dagen dog alt andet end ønskeligt, da et bestyrelsesmedlem på sin vej hjem blev ringet op og meddelt, at en vandanalyse foretaget nogle dage forinden viste tegn på forurening. Allerede inden midnat blev udsendt varsling herom til forbrugere tilsluttet SMS-varsling. Den følgende dag blev etableret vandforsyning fra et andet vandværk, ligesom der på hjemmesiden blev orienteret om anbefaling af kogning af vand i nogle dage, indtil nye vandprøver på ledningsnettet var analyseret og viste bedret vandkvalitet. Herefter forestod det store arbejde med prøvetagning til identifikation at forureningsårsagen, og iværksættelse af diverse udbedringstiltag.

Betragtet som helhed har 2021 således været et annus horibilis med en række mindre driftsstop og vandafbrydelser forårsaget af ledningsarbejder eller -brud, samt en vandforurening på vandværket i rentvandstankene og den ene af værkets 2 boringer, der betød, at vi i en længere periode har haft gavn af den etablerede ringforbindelse med et nabovandværk, der har sikret forbrugerne rent vand.
Årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, har således desværre langt fra varet fejlfri gennem de sidste 4 måneder af 2021. Omkostningerne til vandanalyse i 2021 på 20.573 kr., og forventes stigende.

Trods betydelige investeringer og reparations- & udbedringsudgifter gennem 2021 har bestyrelsen for 2022 valgt at fastholde uændrede takster. Det er imidlertid ikke givet om dette også bliver tilfældet for 2023, da der er udsigt til en række påkrævede investeringer på vandværkets ledningsnet og på selve værket, lovbundne udgifter til lodsejererstatning som følge af udvidelse af de eksisterende randzoner omkring vandværkets boringer, samt overvejelser om investering i en overgang til fjernaflæste vandmålere.
I 2021 er en større omlægning af ledningsnettet, der berører vandværkets brugere på Andkær Strand, Bekkasinvej samt Klydevej blevet afsluttet, hvilket er positivt.

Bovense Strands Vandværk har i 2021 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.
I 2021 er der pumpet 30.245 m3 ud, og det registrerede forbrug er 24.902 m3. Fratrukket værkets eget-forbrug til fllterskylning på 3.240 giver det et spild på 2.103 m3 = 7,0 %, hvilket er en lille stigning, men dog acceptabelt.
Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet. Ligesom forbrugerne opfordres til at benytte vandværkets hjemmeside til indtastning af måleraflæsning ved årets udgang, hvor man samtidig kan oplyse telefonnummer hvis man ønsker at kunne modtage SMS-varsling i forbindelse med planlagte vandafbrydelser med videre.


    Top