Bestyrelsens beretning for året 2022

Herunder fremgår bestyrelsens beretning for året 2022 som fremlagt på generalforsamlingen 25. april 2023:

Årene 2021 og 2022 vil blive erindret i Bovense Strands Vandværks historie som en periode, vi nødigt ønsker gentaget.

Som nævnt på generalforsamlingen for 1 år siden var værket i efteråret 2021 ramt af en forurening med coliforme bakterier, hvilket medførte betydelige udgifter til rensning af værket, herunder udskiftning af filtersand, renovering af rentvandstanken, der viste sig at være utæt, og indkøb af vand fra nabovandværket indtil vores vand atter var tjenligt til at sende ud til forbrugerne.

Alt dette skete efter at bestyrelsen havde iværksat en større og omkostningstung omlægning af hovedforsyningsledningen på en strækning af Andkær Strand. Perioden med forsyning fra Avnslev Vandværk gav både værk og forbrugere problemer idet trykket i Avnslev Vandværks system er højere end vores, så svagheder i vores og nogle forbrugeres rørsystem blev afsløret, altså både godt og skidt. Endelig har en teknisk fejl medført at alle vores 4 pumper brændte sammen, men takket være Bent Jensens indsats er disse nu erstattet og fungerer.

De forhandlinger om etablering af BoringsNære BeskyttelsesOmråder, vi skulle have ført med den lodsejer, under hvis marker vores vand ophentes, har været meget svære at komme i gang med, trods flere henvendelser fra bestyrelsen har han ikke kunnet afse tid til drøftelser, og det må imødeses, at det ender med at Nyborg Kommune dikterer betingelserne.

Under alle omstændigheder må vi også her regne med en betragtelig udgift til lodsejer-erstatning, enten i form af en fast forpagtningsafgift eller et større engangsbeløb.

De større udgifter har tæret på vores likviditet, hvorfor bestyrelsen har besluttet at den faste afgift er øget med 200 kr., mens selve prisen på vand holdes uændret.

Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning.

Det må dog slås fast, at de overvejelser, bestyrelsen har haft om erstatning af de nuværende målere med fjernaflæste målere foreløbig er sat i bero, det er et ganske kdstbart apparat at stable på benene.

Vi kan glæde os over, at de sidst foretagne vandanalyser er flotte, uden overskridelser af grænseværdier, og specielt at der ikke er påvist PFOS eller PFAS i vandet.

Værket har oppumpet 28.580 m3 vand, der er registreret et forbrug på 24.346 m3, heraf leveret fra Avnslev Vandværk 7.382 m3 og anvendt 2.360 m3 til skylning. Tabet på ledningsnettet er således 6,6%, acceptabelt, idet det er et fald i forhold til sidste års tab på 7,0%.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder på deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

I lighed med tidligere opfordrer vi også til at der til værket oplyses relevant telefonnr, eller e-mail-adresse, hvis man ønsker at modtage varsling i forbindelse med vandafbrydelser eller andre hændelser, der vedrører forbrugerne.

Jeg vil gerne her rette en tak til den øvrige bestyrelse, Bent Jensen, der har udført et enormt arbejde med at holde værket kørende og implementere de nødvendige og krævede forbedringer, til Jens Johansen, Kent Hersker og Jacob Schousboe for deres arbejde med at lokalisere utætheder på ledningsnettet og med at være de nærmeste til at træde til, når akutte situationer skal løses.


    Top