Blog Archives

Året 2018

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2018 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Der har på vandværket været afholdt lidt udgifter til påkrævede reparationsarbejder. Udgifterne vedrører fugning af vandværkets murværk, foring og tætning af bygningens sokkel samt drænings og flisearbejder på det omliggende areal, således at værket forhåbentlig kan modstå vind og vejr mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2018. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned for 4. gang lod foretage en meget dyr frivillig pesticidanalyse af vandværkets 2 boringer for rester af sprøjtesmidlet desphenyl-cloridazon og 35 øvrige kendte pesticider. Og ligeledes i februar måned 2019 har fået foretaget en dyr frivillig analyse af vandværkets råvandstank efter pesticidet 1,2,4-triazol og 40 øvrige pesticider, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer og tanke ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2018 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og vandværkets ledningsnet.

På baggrund af den meget varme sommer har Bovense Strands Vandværk i 2018 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.

I 2018 er der pumpet 25.175 m3 ud, og det registrerede forbrug er 23.675 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 1.500 m3 = 5,4 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.Året 2017

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2017 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører foring af begge vandværkets boringer, så de forhåbentlig kan holde mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2017. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned var blandt de første vandværker til at få foretaget frivillig pesticidanalyse for rester af gødningsmidlet Desphenyl-Cloridazon. Og ligeledes i april måned 2018 har fået foretaget frivillig analyse efter pesticidet 1,2,4-Triazol, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2017 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Bovense Strands Vandværk har i 2017 leveret faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2017 er der pumpet 24.963 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.014 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 929 m3 = 3,7 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.Indkaldelse til generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 23.04.2018 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Bent W. Jensen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2018. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25


Året 2016

Bestyrelsens beretning 2016

Betragtet som helhed har 2016 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud, eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører en ajourføring af værkets elstyringstavle.
Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2016.
For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2016 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.
Bovense Strands Vandværk har i 2016 leveret en næsten uændret vandmængde til forbrugerne.
I 2016 er der pumpet 27.084 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.926 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 913 m3 = 3,4 %, hvilket er tilfredsstillende.
Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 19.04.2017 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Lilienhoff (modtager genvalg)
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
    Udkast til revideret Regulativ for Bovense Strands Vandværk
    Udkastet kan findes HER
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2017. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25


Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 11.04.2016 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Jens Johansen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 4/4 2016. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25


Bestyrelsens beretning – Året 2014

Vi vil begynde beretningen med det mere alvorlige;
Vort bestyrelsesmedlem Per Mosegaard Andersen er afgået ved døden i februar måned 2015 efter mange års tro tjeneste i vandværks-sammenhænge. Tak for det og æret være Pers minde.

Det har betydet, at den ene af værkets 2 valgte suppleanter Peter Lind-Hansen er indtrådt i bestyrelsen som afløser. Vi vil gerne sige Peter tak herfor.

Betragtet som helhed har 2014 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Der stilles imidlertid fra myndighedsside flere og flere krav til vandværket.

Vi oplever således mere og mere regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år givetvis indebære investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne vil bevirke at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har kunnet fastholdes uændret i perioden 2006 til 2014.

Med virkning for kalenderåret 2015 har bestyrelsen imidlertid set sig nødsaget til at hæve disse i lyset af foranstående investeringer og renoveringer, der i vidt omfang er forårsaget af stigende myndighedskrav og stedse strammere lovgivning på miljøområdet.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2014 er der pumpet 27.435 m3 ud, og det registrerede forbrug er 25.489 m3. Det giver et spild på 1.146 m3 = 4,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som lednings-nettet, været stort set fejlfri gennem 2014’s sidste 3 kvartaler.Generalforsamling 2015

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 13.04.2015 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Lilienhoff (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 6/4 2015. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25


Året 2013 – Bestyrelsens beretning

Der er i 2013 afholdt betydelige investeringer på vandværket. Begge værkets 2 boringspumper er udskiftet, værkets iltningstårn renoveret, værkets rentvandstank er blevet tømt, inspiceret og renoveret, værkets elektronikstyring er udskiftet og der er blevet installeret magnetiske afkalkere. Der er nok til en vis grad både tale om, at vi har været lidt bagud med vedligeholdelsesarbejder, og at bestyrelsen, for at afhjælpe nogle dårlige vandanalyseresultater har valgt at fremrykke udgifter, der egentlig var budgetteret til 2014 og de følgende år.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år sandsynligvis også komme til at indebære investeringer på værkets ledningsnet og ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne bevirker at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har været bibeholdt uændrede i såvel 2013 som 2014.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne. I 2013 er der pumpet 28.740 m3 ud, og det registrerede forbrug er 27.209 m3. Det giver et spild pa 1.531 m3 = 5,3 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet har gennem 2013 været stort set fejlfri gennem 1. halvår. Efterårets stormvejr indebar imidlertid flere tilfælde af luftbåren forurening af værkets iltningstårn, hvilket gav uacceptable vandanalyser med hensyn til indholdet af coliforme bakterier samt kimtal. I en periode har værkets vandudpumpning således været indstillet, og forbrugerne i stedet forsynet med vand via ringforbindelsen med vores sydlige nabo Aunslev Vandværk.Generalforsamling 2014

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 16.04.2014 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
    Jacob Schousboe (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 7/4 2014. Deltagelse i det efterfølgende traktement på generalforsamlingsdagen koster 100,- kr. pr. deltager.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25
Sekretær
Per Mosegaard Andersen
Kirkegyden 4
5800 Nyborg
☎ 65 36 17 99


Top