Indkaldelse til generalforsamling 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 30.04.2024 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
        På valg er :
         –    Jens Johansen (modtager genvalg)
         –    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
         –    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 23/4 2024. Egenbetaling 200,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
formand
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
kasserer
Kent Henker
Andkær Strand 1
5800 Nyborg
☎ 21 78 02 76
bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25
bestyrelsesmedlem


Bestyrelsens beretning for året 2022

Herunder fremgår bestyrelsens beretning for året 2022 som fremlagt på generalforsamlingen 25. april 2023:

Årene 2021 og 2022 vil blive erindret i Bovense Strands Vandværks historie som en periode, vi nødigt ønsker gentaget.

Som nævnt på generalforsamlingen for 1 år siden var værket i efteråret 2021 ramt af en forurening med coliforme bakterier, hvilket medførte betydelige udgifter til rensning af værket, herunder udskiftning af filtersand, renovering af rentvandstanken, der viste sig at være utæt, og indkøb af vand fra nabovandværket indtil vores vand atter var tjenligt til at sende ud til forbrugerne.

Alt dette skete efter at bestyrelsen havde iværksat en større og omkostningstung omlægning af hovedforsyningsledningen på en strækning af Andkær Strand. Perioden med forsyning fra Avnslev Vandværk gav både værk og forbrugere problemer idet trykket i Avnslev Vandværks system er højere end vores, så svagheder i vores og nogle forbrugeres rørsystem blev afsløret, altså både godt og skidt. Endelig har en teknisk fejl medført at alle vores 4 pumper brændte sammen, men takket være Bent Jensens indsats er disse nu erstattet og fungerer.

De forhandlinger om etablering af BoringsNære BeskyttelsesOmråder, vi skulle have ført med den lodsejer, under hvis marker vores vand ophentes, har været meget svære at komme i gang med, trods flere henvendelser fra bestyrelsen har han ikke kunnet afse tid til drøftelser, og det må imødeses, at det ender med at Nyborg Kommune dikterer betingelserne.

Under alle omstændigheder må vi også her regne med en betragtelig udgift til lodsejer-erstatning, enten i form af en fast forpagtningsafgift eller et større engangsbeløb.

De større udgifter har tæret på vores likviditet, hvorfor bestyrelsen har besluttet at den faste afgift er øget med 200 kr., mens selve prisen på vand holdes uændret.

Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning.

Det må dog slås fast, at de overvejelser, bestyrelsen har haft om erstatning af de nuværende målere med fjernaflæste målere foreløbig er sat i bero, det er et ganske kdstbart apparat at stable på benene.

Vi kan glæde os over, at de sidst foretagne vandanalyser er flotte, uden overskridelser af grænseværdier, og specielt at der ikke er påvist PFOS eller PFAS i vandet.

Værket har oppumpet 28.580 m3 vand, der er registreret et forbrug på 24.346 m3, heraf leveret fra Avnslev Vandværk 7.382 m3 og anvendt 2.360 m3 til skylning. Tabet på ledningsnettet er således 6,6%, acceptabelt, idet det er et fald i forhold til sidste års tab på 7,0%.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder på deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

I lighed med tidligere opfordrer vi også til at der til værket oplyses relevant telefonnr, eller e-mail-adresse, hvis man ønsker at modtage varsling i forbindelse med vandafbrydelser eller andre hændelser, der vedrører forbrugerne.

Jeg vil gerne her rette en tak til den øvrige bestyrelse, Bent Jensen, der har udført et enormt arbejde med at holde værket kørende og implementere de nødvendige og krævede forbedringer, til Jens Johansen, Kent Hersker og Jacob Schousboe for deres arbejde med at lokalisere utætheder på ledningsnettet og med at være de nærmeste til at træde til, når akutte situationer skal løses.Strømafbrydelser påvirker vand- og spildevandsforsyningen

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det rammer også vandselskaber, der sikrer forsyningen af drikkevand.

I Bovense Strands Vandværks forsyningsområde, er der omkring 350 husstande, som får drikkevand fra Bovense Strands Vandværk.

Vi har her samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for forsyningen samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger, og hvordan I kan hjælpe hinanden i det område, hvor du bor.

Hvilke strømafbrydelser er der tale om?
Den internationale energikrise i 2022 og 2023 påvirker både forbrugere og virksomheder, og dermed også Bovense Strands vandværk, på især elforsyningen, som driver f.eks. pumper, vandværk og renseanlæg.
Selvom Danmark er godt stillet i energikrisen med relativt høj forsyningssikkerhed, så kan presset på elforsyningen blive meget stort, hvis vi får en meget kold og vindstille periode, hvor forbruget er højt og elproduktionen lav.
Derfor har myndighederne varslet risiko for planlagte strømafbrydelser — såkaldte brownouts — hvis Danmark kommer i en situation, hvor der ikke er strøm nok til at dække hele landets behov.
Strømafbrydelserne vil ramme ét område ad gangen i korte perioder, så strømforsyningen kun er lukket lokalt i maksimalt to timer.

Hvordan vil det ramme forsyningen?
En strømafbrydelse vil påvirke meget af det, vi tager for givet i dagligdagen — også forsyningsforhold som dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad.
En strømafbrydelse vil f.eks. ramme vores mange pumper, der flytter vandet hen til eller væk fra dig, samt elektroniske og digitale processer og styressystemer på vandværker og renseanlæg.
Og så vil det kunne ramme vores kommunikationssystemer, så vi ikke kan informere dig som forbruger om driftssituationen.

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:
• Du ikke har drikkevand i hanen.
• Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet risikerer i værste fald at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb i boligområder og vandmiljøet.
• Vi som vandselskab ikke kan sende information ud via sædvanlige SMS, som ikke nødvendigvis
virker under en strømafbrydelse.

Hvad kan jeg som forbruger gøre, hvis strømmen bliver afbrudt?
Det allervigtigste råd til alle forbrugere under en strømafbrydelse er, om muligt slet ikke at bruge vand, hverken fra vandhanen eller på toilet eller badeværelse.
På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger og kloaker, og hindrer sundhedsfarlige overløb med spildevand til boliger eller vandmiljø, indtil strømmen er tilbage og vores systemer fungerer igen.

Før strømafbrydelsen
En planlagt strømafbrydelse vil ikke nødvendigvis være kendt særligt lang tid i forvejen. Højst dagen før, måske nogle timer i forvejen eller slet ikke.
Hvis det er muligt for os at varsle dig inden en strømafbrydelse, vil vi gøre det via SMS eller e-mail.
Strømafbrydelser kan dog også ramme kommunikationssystemerne, så vi ikke kan informere digitalt.
Brownouts vil desuden blive meldt bredt ud af relevante myndigheder, så snart en planlagt strømafbrydelse bliver nødvendig, da det vil udgøre en national krisesituation.

Drikkevand
Du skal så vidt muligt undgå at bruge vand under en strømafbrydelse og umiddelbart efter, så systemerne igen kan komme op at køre.
Du bør derfor tappe vand i en flaske eller en større dunk, hvis en strømafbrydelse bliver varslet, så du har til forbrug i nogle timer. Væn dig til at have en flaske vand stående i køleskabet — så har du altid vand, hvis strømmen bliver afbrudt med meget kort eller intet varsel.

Spildevand
Du skal ikke gøre noget for at forberede dit kloaksystem til en strømafbrydelse.

Under strømafbrydelsen
Mens der er strømafbrydelse, er det allervigtigste at undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen i køkkenet og toilet, vaskemaskine, bad osv.

Drikkevand
Lad være med at tænde for vandhanen. Bor du tæt på dit lokale vandværk, kan du godt have vand i hanen. Men bruger du af det, kan du skabe problemer i rørene for andre kunder, der bor langt væk fra vandværket. Det kan også være, at der er vand, men trykket er lavt. Så kort fortalt skal du undgå at bruge vand.
Hjælp gerne din nabo eller andre i lokalområdet, hvis du har tappet i forvejen og kan undvære noget.

Spildevand
Lad så vidt muligt være med at bruge dit toilet eller afløb under en strømafbrydelse. Hæld med andre ord ikke noget i afløbet i vasken eller bruseren og undlad at skylle ud i toilettet.
I spildevandssystemet er pumper med til at sikre, at spildevandet flyttes ind til renseanlæggene. Uden strøm fungerer pumperne ikke, og spildevandet hober sig i bedste fald op i rørene. I værste fald — fx hvis det regner kraftigt samtidig med strømafbrydelsen – kan rørene blive fyldt op, hvilket kan medføre oversvømmelse af kældre og overløb til naturen. Du er dermed med til at passe på din egen og dine naboers sundhed og naturen omkring dig, hvis du undgår at bruge afløbet under en strømafbrydelse.

Efter strømafbrydelsen
Når strømmen vender tilbage, og du får strøm i huset, er der også strøm til vandforsyningen og spildevandshåndteringen.
Vent dog gerne med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken, til du har behov for det, så vores systemer ikke bliver overbelastet.
Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.

Hvor kan jeg finde mere information?
Den overordnede indgang til information er www.kriseinformation.dkIndkaldelse til generalforsamling 2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 25.04.2023 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)
    Kent Henker (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 18/4 2023. Egenbetaling 200,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Bestyrelsesmedlem
Kent Henker
Andkær Strand 1
5800 Nyborg
☎ 21 78 02 76
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25


Bestyrelsens beretning for året 2021

Herunder fremgår bestyrelsens beretning for året 2021 som fremlagt på generalforsamlingen 26. april 2022:

Vandværkets planlagte generalforsamling i april måned måtte som følge af corona-pandemiens restriktioner udskydes, og blev i stedet afholdt 1. september 2021. Deltagerantallet blev 32 mod 25 foregående år, og forløb i god ro og orden, med sædvanligt efterfølgende fornøjelige samvær, og en bestyrelse der redegjorde for at vandanalyserne gennem 2020 og frem til generalforsamlingsdagen var fine.

For bestyrelsens vedkommende sluttede dagen dog alt andet end ønskeligt, da et bestyrelsesmedlem på sin vej hjem blev ringet op og meddelt, at en vandanalyse foretaget nogle dage forinden viste tegn på forurening. Allerede inden midnat blev udsendt varsling herom til forbrugere tilsluttet SMS-varsling. Den følgende dag blev etableret vandforsyning fra et andet vandværk, ligesom der på hjemmesiden blev orienteret om anbefaling af kogning af vand i nogle dage, indtil nye vandprøver på ledningsnettet var analyseret og viste bedret vandkvalitet. Herefter forestod det store arbejde med prøvetagning til identifikation at forureningsårsagen, og iværksættelse af diverse udbedringstiltag.

Betragtet som helhed har 2021 således været et annus horibilis med en række mindre driftsstop og vandafbrydelser forårsaget af ledningsarbejder eller -brud, samt en vandforurening på vandværket i rentvandstankene og den ene af værkets 2 boringer, der betød, at vi i en længere periode har haft gavn af den etablerede ringforbindelse med et nabovandværk, der har sikret forbrugerne rent vand.
Årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, har således desværre langt fra varet fejlfri gennem de sidste 4 måneder af 2021. Omkostningerne til vandanalyse i 2021 på 20.573 kr., og forventes stigende.

Trods betydelige investeringer og reparations- & udbedringsudgifter gennem 2021 har bestyrelsen for 2022 valgt at fastholde uændrede takster. Det er imidlertid ikke givet om dette også bliver tilfældet for 2023, da der er udsigt til en række påkrævede investeringer på vandværkets ledningsnet og på selve værket, lovbundne udgifter til lodsejererstatning som følge af udvidelse af de eksisterende randzoner omkring vandværkets boringer, samt overvejelser om investering i en overgang til fjernaflæste vandmålere.
I 2021 er en større omlægning af ledningsnettet, der berører vandværkets brugere på Andkær Strand, Bekkasinvej samt Klydevej blevet afsluttet, hvilket er positivt.

Bovense Strands Vandværk har i 2021 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.
I 2021 er der pumpet 30.245 m3 ud, og det registrerede forbrug er 24.902 m3. Fratrukket værkets eget-forbrug til fllterskylning på 3.240 giver det et spild på 2.103 m3 = 7,0 %, hvilket er en lille stigning, men dog acceptabelt.
Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet. Ligesom forbrugerne opfordres til at benytte vandværkets hjemmeside til indtastning af måleraflæsning ved årets udgang, hvor man samtidig kan oplyse telefonnummer hvis man ønsker at kunne modtage SMS-varsling i forbindelse med planlagte vandafbrydelser med videre.Indkaldelse til generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 26.04.2022 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg
    Niels Jacob Schouesboe (modtager genvalg)
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 19/4 2022. Egenbetaling 200,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Bestyrelsesmedlem
Kent Henker
Andkær Strand 1
5800 Nyborg
☎ 21 78 02 76
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25


Kogeanbefaling ophører

Nu kan man igen bruge vandet som normalt, da kogeanbefalingen ophører.

Vi har i dag fået svar på de sidste prøver, vi skulle bruge for at kogeanbefalingen kan ophøre. Vandet i ledningsnettet er ikke længere forurenet. Dette har vi fået bekræftet af flere forskellige prøver, der er udtaget strategisk forskellige steder i ledningsnettets yderområder. I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, kan vi derfor ophæve kogeanbefalingen.

Har man ikke gjort brug af nogle sin husstands vandinstallationer de seneste dage, kan der stadig være forurenet vand heri. Vi anbefaler derfor, at man lader vandet løbe nogle minutter.

Hvad skal der ske på vandværket nu?

Nødforsyningen fra nabovandværk fortsætter et stykke tid endnu, indtil forureningskilden er blevet klarlagt. I øjeblikket er mistanken, at der er kommet plantemateriale ind i vandværkets iltlingstårn gennem ventilationsåbninger.

Når forureningskilden er klarlagt og udbedret, skal vandværkets filtre og rentvandstanke rengøres, herefter vil der blive taget nye prøver af vandværkets eget vand. Først når disse vandprøver kommer rene tilbage, kan nødforsyningen ophøre og vi kan sende vandværkets eget vand ud i ledningsnettet igen. Vi ved endnu ikke, hvor lang tid denne proces vil tage.Opdatering 8. september

Fortsat kogeanbefaling – for de fleste

Som tidligere nævnt nødforsynes vandværkets ledningsnet i øjeblikket af et nabovandværk.

Nye prøveresultater viser, at vand i den del af ledningsnettet, der forsyner ejendomme ved Kertemindevej syd for Skalkendrup overholder kravværdierne. Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophæves kogeanbefalingen for disse ejendomme. På kortet herunder kan du se, om kogeanbefalingen ophæves for din husstand. Bor du indenfor den grønne cirkel, kan du ophøre med at koge vandet.

For øvrige ejendomme gælder kogeanbefalingen fortsat. 

Vi anbefaler daglig gennemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at få den sidste rest af forureningen skyllet ud.

Vi vil løbende opdatere her.

Kogeanbefalingen ophører for beboere indenfor den grønne cirkel, syd for Skalkendrup.


Opdatering 3. september

Vandværkets ledningsnet bliver i øjeblikket nødforsynet af et nabovandværk. Vi har fået taget nye vandprøver flere forskellige steder i ledningsnettet. Disse nye prøver forventer vi desværre først svar på i starten af næste uge. Selvom vandet kommer andetsteds fra, kan vi desværre ikke afblæse kogeanbefalingen før prøverne kommer rene tilbage. Vi opdaterer her lige så snart vi ved mere. Læs i øvrigt vores vejledning, “Kogeanbefaling – Hvad nu?” her.Kogevejledning

Vi har lavet en side, der forhåbentlig kan svare på nogle af jeres spørgsmål omkring kogeanbefalingen her: Kogeanbefaling – Hvad nu?    Top