Indkaldelse til generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 26.04.2022 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg
    Niels Jacob Schouesboe (modtager genvalg)
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 19/4 2022. Egenbetaling 200,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Bestyrelsesmedlem
Kent Henker
Andkær Strand 1
5800 Nyborg
☎ 21 78 02 76
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Kogeanbefaling ophører

Nu kan man igen bruge vandet som normalt, da kogeanbefalingen ophører.

Vi har i dag fået svar på de sidste prøver, vi skulle bruge for at kogeanbefalingen kan ophøre. Vandet i ledningsnettet er ikke længere forurenet. Dette har vi fået bekræftet af flere forskellige prøver, der er udtaget strategisk forskellige steder i ledningsnettets yderområder. I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, kan vi derfor ophæve kogeanbefalingen.

Har man ikke gjort brug af nogle sin husstands vandinstallationer de seneste dage, kan der stadig være forurenet vand heri. Vi anbefaler derfor, at man lader vandet løbe nogle minutter.

Hvad skal der ske på vandværket nu?

Nødforsyningen fra nabovandværk fortsætter et stykke tid endnu, indtil forureningskilden er blevet klarlagt. I øjeblikket er mistanken, at der er kommet plantemateriale ind i vandværkets iltlingstårn gennem ventilationsåbninger.

Når forureningskilden er klarlagt og udbedret, skal vandværkets filtre og rentvandstanke rengøres, herefter vil der blive taget nye prøver af vandværkets eget vand. Først når disse vandprøver kommer rene tilbage, kan nødforsyningen ophøre og vi kan sende vandværkets eget vand ud i ledningsnettet igen. Vi ved endnu ikke, hvor lang tid denne proces vil tage.
Opdatering 8. september

Fortsat kogeanbefaling – for de fleste

Som tidligere nævnt nødforsynes vandværkets ledningsnet i øjeblikket af et nabovandværk.

Nye prøveresultater viser, at vand i den del af ledningsnettet, der forsyner ejendomme ved Kertemindevej syd for Skalkendrup overholder kravværdierne. Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophæves kogeanbefalingen for disse ejendomme. På kortet herunder kan du se, om kogeanbefalingen ophæves for din husstand. Bor du indenfor den grønne cirkel, kan du ophøre med at koge vandet.

For øvrige ejendomme gælder kogeanbefalingen fortsat. 

Vi anbefaler daglig gennemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at få den sidste rest af forureningen skyllet ud.

Vi vil løbende opdatere her.

Kogeanbefalingen ophører for beboere indenfor den grønne cirkel, syd for Skalkendrup.Opdatering 3. september

Vandværkets ledningsnet bliver i øjeblikket nødforsynet af et nabovandværk. Vi har fået taget nye vandprøver flere forskellige steder i ledningsnettet. Disse nye prøver forventer vi desværre først svar på i starten af næste uge. Selvom vandet kommer andetsteds fra, kan vi desværre ikke afblæse kogeanbefalingen før prøverne kommer rene tilbage. Vi opdaterer her lige så snart vi ved mere. Læs i øvrigt vores vejledning, “Kogeanbefaling – Hvad nu?” her.
Kogevejledning

Vi har lavet en side, der forhåbentlig kan svare på nogle af jeres spørgsmål omkring kogeanbefalingen her: Kogeanbefaling – Hvad nu?
Opdatering om forurening af drikkevand

Siden i formiddags ved ca. 9-tiden er vandforsyningen af vores ledningsnet overtaget af et nabovandværk. Dette betyder dog ikke, at kogeanbefalingen afblæses, da dette først kan ske når der foreligger nye vandprøver fra forskellige punkter på ledningsnettet. Vi opdaterer løbende her, når vi ved mere.
Anbefaling om Kogning af drikkevand

Bovense Strands Vandværk er onsdag aften 1. september blevet kontaktet af Miljøvagten, da en vandanalyse af Afgang Vandværk har fundet et alarmerende niveau af coliforme bakterier.

Indtil der er foretaget og modtaget bekræftende analyser af vandværkets rentvands-opbevaringstank samt drikkevandsboringer, er det anbefalingen at forbrugerne koger alt drikkevand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bovense Strands Vandværk
Bestyrelsens beretning 2020

Herunder fremgår bestyrelsens beretning for året 2020 som fremlagt på generalforsamlingen 1. september 2021:

Betragtet som helhed har 2020 været et roligt og godt år for vandværket uden langvarige nedbrud, og kun få driftsstop. 

Vandværkets planlagte generalforsamling i april måned måtte som følge af Corona-pandemiens restriktioner udskydes, og blev i stedet afholdt 1. september 2020. Deltagerantallet blev 25 mod 43 foregående år, og forløb i god ro og orden. Med lidt bedre plads ved bordene ved det efterfølgende fornøjelige samvær.

Årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2020, hvilket er meget tilfredsstillende, da godt og rent vand jo er essentielt for alle.  

Som en af de få positive udløbere af Corona-pandemien er omkostningerne til vandanalyse i 2020 på 2.938 kr. de laveste i en længere årrække, som følge af Corona restriktioner for prøvetagerne.

For at bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk og ledningsnet, har bestyrelsen for 2021 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på vandværkets ledningsnet og på selve værket. 

Der pågår i 2021 en større omlægning af ledningsnettet, der berører vandværkets brugere på Andkær Strand, Bekkasinvej samt Klydevej.

Bovense Strands Vandværk har i 2020 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.

I 2020 er der pumpet 31.340 m3 ud, og det registrerede forbrug er 24.515 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning på 4.729 giver det et spild på 2.096 m3 = 6,7 %, hvilket er en stigning, men dog acceptabelt.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.
Omlægning af hovedledning

Med henblik på at fremtidssikre ledningsnettet pågår i 2021 en større omlægning af ledningsnettet, der berører vandværkets brugere på Andkær Strand, Bekkasinvej samt Klydevej.

Gravearbejdet er påbegyndt i maj og juni måned. For at begrænse generne for de berørte 19 forbrugere arbejdes ikke hermed i sommermånederne. Entreprenøren påregner at genoptage gravearbejdet til oktober i uge 40.
Indkaldelse til generalforsamling 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 01.09.2021 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Schou Lilienhoff (modtager ikke genvalg)
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 29/8 2021. Egenbetaling 150,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Afgående bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Kertinge Bygade 76
5300 Kerteminde
☎ 21 58 58 96
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Cookie- og privatlivspolitik