Indkaldelse til generalforsamling 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 01.09.2021 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Schou Lilienhoff (modtager ikke genvalg)
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 29/8 2021. Egenbetaling 150,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Afgående bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Kertinge Bygade 76
5300 Kerteminde
☎ 21 58 58 96
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Udsættelse af generalforsamling

Grundet den nuværende corona-situation bliver vi desværre nødt til at aflyse den planlagte generalforsamling d. 28. april. Der vil blive på et senere tidspunkt komme en udmelding med en ny dato for afholdelse af generalforsamling.
Året 2019 – Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2019 været et roligt og godt år for vandværket uden langvarige nedbrud, eller driftstop. Som forberedelse til lovgivningens krav om kommende overgang til digital ledningsregistrering, er omtrent fra årets start og gennem det meste af året ydet en stor indsats med præcis GPS-registrering af koordinater på ledningsnettet, på forbrugernes målerbrønde og stophaner. 

Årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2019, hvilket er meget tilfredsstillende, da godt og rent vand jo er essentielt for alle.

Med udgangspunkt i de pæne analyseresultater, kunne man forvente at ressourceforbruget til vandanalyse kunne holdes nogenlunde stabilt. Men her er virkeligheden blevet en anden med meget omfattende obligatoriske kontrolprogrammer og politisk fastsatte krav om analyse om et stigende antal pesticider. Årets analyser af råvandstanke og spildevand i vandværkets slambassin har således resulteret i at analyseudgifterne er næsten fordoblet og har udgjort knap 37 tkr.

På årets positivside var forbrugerdeltagelsen på vandværkets generalforsamling i april måned rekord-stor med 43 deltagere.

For at kunne imødekomme de fortsat stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2020 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på vandværkets ledningsnet og på selve værket.

Da årets sommervejr ikke kunne leve op til foregående års langvarige hedebølge har Bovense Strands Vandværk i 2019 leveret en faldende vandmængde til forbrugerne. I 2019 er der pumpet 26.790 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.632 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 1.598 m3 = 6,0 %, hvilket er tilfredsstillende. Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.
Ny indkaldelse til generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 01.09.2020 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Bent W. Jensen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 28/8 2020. Egenbetaling 150,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Kertinge Bygade 76
5300 Kerteminde
☎ 21 58 58 96
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Indkaldelse til generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 22.04.2020 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Bent W. Jensen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 14/4 2020. Egenbetaling 150,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 21 58 58 96
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Året 2018

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2018 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Der har på vandværket været afholdt lidt udgifter til påkrævede reparationsarbejder. Udgifterne vedrører fugning af vandværkets murværk, foring og tætning af bygningens sokkel samt drænings og flisearbejder på det omliggende areal, således at værket forhåbentlig kan modstå vind og vejr mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2018. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned for 4. gang lod foretage en meget dyr frivillig pesticidanalyse af vandværkets 2 boringer for rester af sprøjtesmidlet desphenyl-cloridazon og 35 øvrige kendte pesticider. Og ligeledes i februar måned 2019 har fået foretaget en dyr frivillig analyse af vandværkets råvandstank efter pesticidet 1,2,4-triazol og 40 øvrige pesticider, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer og tanke ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2018 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og vandværkets ledningsnet.

På baggrund af den meget varme sommer har Bovense Strands Vandværk i 2018 leveret en stigende vandmængde til forbrugerne.

I 2018 er der pumpet 25.175 m3 ud, og det registrerede forbrug er 23.675 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 1.500 m3 = 5,4 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.
GPS-opmåling

Vandværkets forsyningsområde
Forsyningsområde i rød. Vandledninger i blå. Stophaner, målerbrønde osv. ses som flerfarvede punkter.

Som led i forberedelsen til lovgivningens krav om overgang til digital ledningsregistrering skal Vandværket have sat præcise GPS-koordinater på målerbrønde og stophaner hos samtlige forbrugere. Vandværket planlægger at komme rundt til hver enkelt forbruger og registrere præcis GPS placering af målerbrønde og stophaner først i 2019.

De eksisterende kort over ledningsnettet giver imidlertid ikke Vandværket præcist kendskab hertil.

Vandværket har derfor indkøbt en række små røde markeringsflag på 50 centimeter høje metalstænger, som det er tanken hver forbruger skal placere umiddelbart ved siden af målerbrønd eller stophane, for at lette GPS-registreringen. Vandværket vil fjerne markeringsflagene når GPS registrering er sket.

Røde markeringsflag kan rekvireres/afhentes hos følgende medlemmer af bestyrelsen:

Bent Jensen tlf. 26802709 eller 66120505.

Jens Johansen tlf. 24422625 eller 65362137.

Jacob Schousboe tlf. 29803270 eller 65361200.


Se vores foreløbige arbejde herunder. De to links åbner i fuld skærm.

(virker ikke i Microsoft Internet Explorer og Microsoft Edge)

Foreløbigt indsamlede positioner på kort

Positioner med gamle kort lagt over
Indkaldelse til generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 23.04.2019 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Lilienhoff (modtager genvalg)
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2019. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 21 58 58 96
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Året 2017

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2017 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører foring af begge vandværkets boringer, så de forhåbentlig kan holde mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2017. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned var blandt de første vandværker til at få foretaget frivillig pesticidanalyse for rester af gødningsmidlet Desphenyl-Cloridazon. Og ligeledes i april måned 2018 har fået foretaget frivillig analyse efter pesticidet 1,2,4-Triazol, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2017 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Bovense Strands Vandværk har i 2017 leveret faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2017 er der pumpet 24.963 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.014 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 929 m3 = 3,7 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.
Indkaldelse til generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 23.04.2018 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Bent W. Jensen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2018. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Cookie- og privatlivspolitik