Vandet er igen rent: Kogeanbefalingen ophører
Nye vandprøver har vist, at vandet i ledningsnettet igen er rent. Læs mere under menupunktet "Nyheder".

Udkast til revideret regulativ

Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til et revideret regulativ for vandværket. Herunder kan du læse dette.

BSV regulativ - udkast december 2016

Hent som PDF
Bestyrelsens beretning – Året 2015

Betragtet som helhed har 2015 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, været stort set fejlfri gennem 2015.

Kombineret med et fortsat fald i antal leverede kubikmeter vand til forbrugerne, har de pæne analyseresultater haft den positive effekt at vandværkets veterinære tilsynsmyndigheder har accepteret en reduktion i antallet af vandanalyser hen over året. Med en mærkbar omkostningsbesparelse til følge.

Generelt er den statslige regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere imidlertid ikke aftaget.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2016 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser
til nabovandværker.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

2015 er der pumpet 24.422 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.845 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 777 m3 = 3,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Du kan her læse årsregnskabet for 2015: Årsregnskab
Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 11.04.2016 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Jens Johansen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 4/4 2016. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Bestyrelsens beretning – Året 2014

Vi vil begynde beretningen med det mere alvorlige;
Vort bestyrelsesmedlem Per Mosegaard Andersen er afgået ved døden i februar måned 2015 efter mange års tro tjeneste i vandværks-sammenhænge. Tak for det og æret være Pers minde.

Det har betydet, at den ene af værkets 2 valgte suppleanter Peter Lind-Hansen er indtrådt i bestyrelsen som afløser. Vi vil gerne sige Peter tak herfor.

Betragtet som helhed har 2014 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Der stilles imidlertid fra myndighedsside flere og flere krav til vandværket.

Vi oplever således mere og mere regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år givetvis indebære investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne vil bevirke at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har kunnet fastholdes uændret i perioden 2006 til 2014.

Med virkning for kalenderåret 2015 har bestyrelsen imidlertid set sig nødsaget til at hæve disse i lyset af foranstående investeringer og renoveringer, der i vidt omfang er forårsaget af stigende myndighedskrav og stedse strammere lovgivning på miljøområdet.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2014 er der pumpet 27.435 m3 ud, og det registrerede forbrug er 25.489 m3. Det giver et spild på 1.146 m3 = 4,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som lednings-nettet, været stort set fejlfri gennem 2014’s sidste 3 kvartaler.
Generalforsamling 2015

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 13.04.2015 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Lilienhoff (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 6/4 2015. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Året 2013 – Bestyrelsens beretning

Der er i 2013 afholdt betydelige investeringer på vandværket. Begge værkets 2 boringspumper er udskiftet, værkets iltningstårn renoveret, værkets rentvandstank er blevet tømt, inspiceret og renoveret, værkets elektronikstyring er udskiftet og der er blevet installeret magnetiske afkalkere. Der er nok til en vis grad både tale om, at vi har været lidt bagud med vedligeholdelsesarbejder, og at bestyrelsen, for at afhjælpe nogle dårlige vandanalyseresultater har valgt at fremrykke udgifter, der egentlig var budgetteret til 2014 og de følgende år.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år sandsynligvis også komme til at indebære investeringer på værkets ledningsnet og ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne bevirker at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har været bibeholdt uændrede i såvel 2013 som 2014.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne. I 2013 er der pumpet 28.740 m3 ud, og det registrerede forbrug er 27.209 m3. Det giver et spild pa 1.531 m3 = 5,3 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet har gennem 2013 været stort set fejlfri gennem 1. halvår. Efterårets stormvejr indebar imidlertid flere tilfælde af luftbåren forurening af værkets iltningstårn, hvilket gav uacceptable vandanalyser med hensyn til indholdet af coliforme bakterier samt kimtal. I en periode har værkets vandudpumpning således været indstillet, og forbrugerne i stedet forsynet med vand via ringforbindelsen med vores sydlige nabo Aunslev Vandværk.
Generalforsamling 2014

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 16.04.2014 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
    Jacob Schousboe (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 7/4 2014. Deltagelse i det efterfølgende traktement på generalforsamlingsdagen koster 100,- kr. pr. deltager.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25
Sekretær
Per Mosegaard Andersen
Kirkegyden 4
5800 Nyborg
☎ 65 36 17 99Kalk

Det blev på vandværkets generalforsamling kort omtalt, at vort vand er meget hårdt. Udover aflejringer af hårdt kalk i rør og varmtvandsbeholdere (øget el-forbrug) vil man med hårdt vand få kalk-aflejringer i haner og brusekabiner. Der kan monteres magnet-vandbehandlere hos forbrugerne, hvilket mange har gjort. Vi har vurderet, at det er langt billigere for forbrugerne, om dette gøres på vandværket. Dette vil medføre en langsommere kalkopbygning i el-vandvarmere, vaskemaskiner og til en vis grad fjerne eksisterende aflejringer i ledningsnettet. Den kalk, der måtte sætte sig i brusekabinen vil ikke længere være så vanskelig at fjerne. Det kan blive nødvendigt at rense vandhanens filter for urenheder lidt oftere den første tid.
Lidt folk – meget styre

Interressant læserbrev om kommunernes indblanding i private vandværker.

Bragt i Vandposten 188, FVD, april 2013, side 57

Læs artiklen her
Bestyrelsens beretning

I 2012 er der pumpet 29.616 mud, og det registrerede forbrug er 28.801 m3. Det giver et spild på 815 m3 = 2,8 %. 2012 er således 3. år vi ikke skal betale strafafgift for vandspild, hvilket er særdeles glædeligt. I de forudgående år har udgiften været betydelig, ca. 175 tkr. i afgift for vores spild over 12 år. Det stærkt reducerede svind er sket på baggrund af flere års vedholdende fokus herpå, adskillige reparationsarbejder omkring opståede lækager flere steder på ledningsnettet samt gentagne opfordringer til forbrugerne om at holde et vågent øje med såvel eget vandforbrug samt mulige lækager på ledningsnettet. Der er i 2012 konstateret en række mindre vandspild, både på forbrugernes stikledninger ind til huset og det øvrige ledningsnet. Disse er blevet udbedret inden der er sket større spild.

Vi har i året 2012 haft adskillige reparationer på vandværkets elektroniske styring af filterskylning med videre. På ledningsnettet er derimod alene udført mindre reparationsarbejder, uanset at ledningsnettet på lange strækninger er af ældre dato. Bestyrelsen er inde i overvejelser om en sanering og renovering af ledningsnettet, men har hidtil ikke fundet at tiden var til store anlægsarbejder med deraf følgende ekstraopkrævning hos forbrugerne. Aktuelt pågår en modernisering af værkets elektronikstyring, og udskiftning af pumper i værkets 2 boringsbrønde. Vandværkets priser og takster er således bibeholdt uændrede i såvel 2012 som 2013.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Skærpede myndighedskrav bevirker at udgifter til valide vandprøver er stigende for alle landets vandværker, og således også for vores. I 2012 har vandanalyseudgifter således udgjort omkring 14.000 kr. Udgiften vil være stigende i årene der kommer, idet Nyborg Kommune har underlagt vandværket et detaljeret prøvetagningsprogram, hvor der skal foretages månedlige vandprøver, af varierende detaljeringsgrad hen over året. Værkets rengøring er opretholdt på det forhøjede niveau der blev indført i 2008.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet har gennem 2012 været skiftevis fejlfri og med marginale overskridelser med hensyn til indholdet af coliforme bakterier, der typisk vil opstå ved ledningsbrud på ledningsnettet eller bakterievækstforekomster på vandværket. Bestyrelsen ønsker at opretholde værkets gode vandkvalitet og søger derfor ihærdigt at eliminere ethvert bakterieforårsagende forhold i takt med de afdækkes. Senest har fokus været på overdækning af værkets filtreringsbassiner.

Vandværket får fra tid til anden henvendelser om mulige ny forbrugeres tilslutning til forsyningsnettet og nok især prisen herfor. I 2012 blev det til en enkelt nytilsluttet forbruger.
Cookie- og privatlivspolitik